Privacy Statement

Dit Privacystatement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Sportvereniging SVA  (verder te noemen SVA) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden. Indien u lid wordt van SVA, een donatie doet, sponsort of zich aanmeldt als vrijwilliger of om een andere reden persoonsgegevens aan SVA verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacystatement te verwerken.

Wij adviseren u om het Privacystatement goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.  SVA verwerkt uw persoonsgegevens. Wij willen hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacystatement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door SVA.

 1. Wat zijn persoonsgegevens?
  Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kan worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.
 2. Verantwoording 
  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 

  Secretaris SVA Emst
  Ds van Rhijnlaan 69
  8166 AL Emst
  e-mail info@sva-emst.nl

  2.1 Waarvoor verwerkt SVA persoonsgegevens?
  Als je lid/donateur/vrijwilliger/sponsor wilt worden van SVA, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid/donateur/sponsor/vrijwilliger, zorg dragen voor eventuele vrijwilligersverzekering. Als u eenmaal relatie van SVA bent, dan willen we u goed van dienst zijn.

  Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over gerelateerde zaken van het lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe activiteit van SVA.

In het kader van uw lidmaatschap/aanmelding als donateur/sponsor of vrijwilliger worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
Voorbeelden
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummer
d) e-mailadres
e) bankrekeningnummer

2.2 SVA  verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  
a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie,
b) uw naam, adresgegevens, telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes;
c) uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van de lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk af te wikkelen.
d) uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een half jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar je ervaringen met SVA en u te informeren over de voordelen van het lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk van SVA.

 1. Bewaartermijnen
  Direct na beindiging van een lidmaatchap zal SVA de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.
 1. Beveiligingsmaatregelen
  4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft SVA passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Indien van toepassing
 2. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten  
  5.1 Via de ledenadministratie (administratie@sva-emst.nl) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. SVA zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien SVA uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.
  5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met het secretariaat via info@sva-emst.nl. Door SVA zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal door SVA  u hiervan op de hoogte brengen.
  5.3 Indien uw klachten heeft over de wijze waarop door SVA uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de secretaris via info@sva-emst.nl. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
  5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacystatement kunnen worden gericht aan het secretariaat via info@sva-emst.nl.
 3. Wijzigingen
  Dit Privacystatement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.sva-emst.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacystatement te bekijken.
 4. Toestemmingsbepaling foto’s en video’s
  Toelichting: ‘’In de AVG is bepaald dat het recht op privacy niet de verwerking voor journalistieke en artistieke doeleinden in de weg mag staan, tenzij de betrokkene kan aantonen dat de verwerking ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer betekent of er een onevenredige inspanning moet worden verricht om een persoon op foto of video te identificeren.’’In alle lessen en toekomstige activiteiten van SVA is ons toestemmingsbepaling foto’s en video’s van toepassing (zie www.sva-emst.nl). Voor iedereen die een les of activiteit van SVA bezoekt, gaat de bezoeker/het lid akkoord met het maken en gebruiken van foto- en videomateriaal voor de website, nieuwsbrieven, Instagram en Facebook van SVA.

  SVA verstrekt foto’s en video’s in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, dan wel indien het betreft de verstrekking van uw gegevens aan media in het kader van journalistiek werk. Foto’s en video’s behoren tot een bezit van SVA en zullen onbeperkt worden bewaard. Mocht SVA overgaan op het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame dan heeft betrokkene te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik hier voor van zijn of haar persoonsgegevens.

  Dit kan door middel van een mail naar bestuur@sva-emst.nl. SVA zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden

Sportlocatie:
de Hezebrink
Ds. van Rhijnstraat 69
8166 AL Emst

Email: info@sva-emst.nl
Tel.nr. 0638114071
Email: administratie@sva-emst.nl
Tel.nr. 0610257395

Nieuwsbrief